នំបុ័ង

image01image01

image01

ឈុត

image01

image01image01

image01

ភេសជ្ជៈ

image01image01

image01

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងនំបុ័ង(nÖmpang)

Bubble tea

Copy © Nompang Cambodia